ซื้อ ขาย ที่ดินดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

คำขวัญอำเภอดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์ แดนยุทธหัตถี อนุสาวรีย์วีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่ดินอำเภอดอนเจดีย์ (Amphoe Don Chedi) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอสามชุก ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีประจันต์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภออู่ทอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออู่ทอง และอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)

อำเภอดอนเจดีย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ดอนเจดีย์ (Don Chedi) , หนองสาหร่าย (Nong Sarai) , ไร่รถ (Rai Rot) , สระกระโจม (Sa Krachom) , ทะเลบก (Thale Bok)

ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนเจดีย์ , เทศบาลตำบลสระกระโจม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระกระโจม , อบต.ดอนเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ , อบต.หนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายทั้งตำบล , อบต.ไร่รถ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่รถทั้งตำบล , อบต.สระกระโจม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระกระโจม , อบต.ทะเลบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะเลบกทั้งตำบล