ซื้อ ขาย ที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

คำขวัญอำเภอศรีประจันต์
เสียงเหน่อน่าฟัง โด่งดังพระเครื่อง เมืองนักปราชญ์ ตลาดเก่าบ้านท่านเจ้าคุณ แหล่งบุญเจดีย์พระธาตุ พระพุทธบาทจำลอง ถิ่นร้องอีแซว แห้วจีนมันหวาน หมู่บ้านควายไทย สวนพืชไร้ดิน “คือถิ่นศรีประจันต์”

ที่ดินอำเภอศรีประจันต์ (Amphoe Si Prachan) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอสามโก้ (จังหวัดอ่างทอง) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์

อำเภอศรีประจันต์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล ได้แก่ ศรีประจันต์ (Si Prachan) , ปลายนา (Plai Na) , บ้านกร่าง (Ban Krang) , วังหว้า (Wang Wa) , มดแดง (Mot Daeng) , วังน้ำซับ (Wang Nam Sap) , บางงาม (Bang Ngam) , วังยาง (Wang Yang) , ดอนปรู (Don Pru)

ท้องที่อำเภอศรีประจันต์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีประจันต์และบางส่วนของตำบลบ้านกร่าง , เทศบาลตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางทั้งตำบล , เทศบาลตำบลปลายนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลายนาทั้งตำบล , อบต.ศรีประจันต์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีประจันต์ , อบต.บ้านกร่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง , อบต.มดแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมดแดงทั้งตำบล , อบต.บางงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางงามทั้งตำบล , อบต.ดอนปรู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนปรูทั้งตำบล , อบต.วังหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหว้าทั้งตำบล , อบต.วังน้ำซับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำซับทั้งตำบล